ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္/တိုက္နယ္ဆရာ၀န္မ်ားသို႔ Mobile Tablet မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္

December 12, 2018