ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဘယ္သူခိုးသြားသလဲ Part C

August 7, 2018

ကေလးသူငယ္ေတြဘ၀ ဘက္ေပါင္းစုံကေနျပီးေတာ့မွ လုံျခဳံတဲ႔ အပူအပင္ကင္းတဲ႔ ကေလးဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ…  

ကေလးသူငယ္ေတြဘ၀ ဘက္ေပါင္းစုံကေနျပီးေတာ့မွ လုံျခဳံတဲ႔ အပူအပင္ကင္းတဲ႔ ကေလးဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ…