စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ ငါးေမြးျမဴေရးစခန္းစစ္ေဆး

December 12, 2018