တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအသိပေးခြင်း/သတိပေးခြင်း မိသားစုစီမံချက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းကို အသိပေးခြင်း(၁၉-၁-၂၀၂၁)

January 31, 2021