နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန္လိုအပ္

August 1, 2018

ေရၾကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းတုိက္ျခင္း၊ ငလ်င္လွဳပ္ျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူသားတုိင္းၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ TV သတင္းေၾကျငာရာတြင္ လက္သေကၤတျဖင့္ […]

ေရၾကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းတုိက္ျခင္း၊ ငလ်င္လွဳပ္ျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူသားတုိင္းၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ TV သတင္းေၾကျငာရာတြင္ လက္သေကၤတျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။