ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (အပိုင်း – ၂)

September 8, 2020