မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ျမန္မာစံလက္သေကၤတျပ ဘာသာျပန္ ဗီြဒီယိုအေခြ အပိုင္း – ၉

September 17, 2019

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းမႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ေရး ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ယူနီဆက္ဖ္ ျမန္မာ၏ ပံ့ပိုးမႈတို႕ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာစံလက္သေကၤတျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ရာ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္၍ အပိုင္းလိုက္ လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ျမန္မာစံလက္သေကၤတျပ ဘာသာျပန္ ဗီြဒီယိုအေခြ အပိုင္း – ၉