မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ SL DVD ျဖန္႕ခ်ိျခင္

June 21, 2019

Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) ကို ျမန္မာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း စီမံကိန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ထြက္ရိွလာေသာ လက္သေကၤတျပဘာသာျပန္ ဗီြဒီယိုအေခြ မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ စင္ထရယ္ ဟိုတယ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။