မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၅)ရြာ၌ မိခင္၀ိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္

December 12, 2018