မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း စာတမ်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်ရှိပြီး မသန်စွမ်းသူများမှာ နိုင်ငံလူဉီးရေ၏ ၄.၆% ရာခိုင်နှုန်း အရေအတွက်အားဖြင့် ၂.၃ သန်းခန့် ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင် အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသူ ၂.၄၉% ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ ၁.၉% ရာခိုင်နှုန်း၊ ဥာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူ ၁.၆၆% ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူ ၁.၃၄% ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြသည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော အသက်အရွယ်ရှိသည့် မသန်စွမ်းသူများထဲမှ ၈၅% ရာခိုင်နှုန်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အချက်မှာ မသန်စွမ်းသူများကို အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေမြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင်အလုပ်အကိုင် ခန့်ပေးနိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် မသန်စွမ်းသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရန် ယခုစာတမ်းကို ပြုစုခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပသို့ ရောက်နေသည့် မသန်စွမ်းသူများအား အဆင်ပြေသင့်တော်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက နယ်ပယ်တို့တွင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်သေ၊ အထောက်အထားများ စုဆောင်းရန် ဖြစ်သည်။

ဤစာတမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဆယ်ခုဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ မသန်စွမ်းသူ (၂၄၀၀) ဦး၊ မသန်စွမ်းသူ၏ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ (၅၀၀) ဦးနှင့် လုပ်ငန်းရှင် (၂၀၀) ဦးတို့ကို မသန်စွမ်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုများအား ဖော်ထုတ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၊ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအား ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များမှ တဆင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များဖြစ်သည့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သိရှိမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အချက်များ၊ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများ၏ အမြင်သဘောထား၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ သဘောထားအမြင်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြ ထားပါသည်။

 

Download here