မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (မီလီ) ၏ မသန်စွမ်းသူများအတွက် COVID 19 တုံ့ပြန်မှု ရံပုံငွေထူထောင်ခြင်း သတင်း

April 12, 2020