လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ဆူရွမ္းေက်ာင္းတြင္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ေကာက္သစ္လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

December 12, 2018