လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈေတြအတြက္ ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ရွိသလဲ Part B

November 1, 2018