အစြန္းေရာက္မႈေတြဟာ Democracy အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနလား Part B

August 14, 2018