အစြန္းေရာက္မႈေတြဟာ Democracy အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနလား Part C

August 14, 2018