အပိုင္း (A) သန္႔ရွင္းသာယာတဲ့ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ ေနထိုင္ၾကမလဲ။

August 7, 2018