အပိုင္း (A) အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္သြားမလဲ။

August 7, 2018