အပိုင္း (A) အစိုးရ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေတြ ဘယ္လိုရယူၾကမလဲ။

August 7, 2018