အပိုင္း (A) ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးအတာသၾကၤန္ကို ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖတ္သန္းၾကမလဲ။

August 7, 2018