အပိုင္း (B) စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဘာေတြက စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေနလဲ ဒါေတြကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားၾကမလဲ။

August 7, 2018