အပိုင္း (B) ဒုတိယအႀကိမ္ NLD လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူေတြ အက်ဳိးအတြက္ ဘယ္ေလာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မလဲ။

August 6, 2018