အပိုင္း (B) အစိုးရသစ္ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္မည္လဲ။

August 7, 2018