အပိုင္း (B) အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႕ၾကဳံရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြလဲ။

August 7, 2018