အပိုင္း (C) ကေလးသူငယ္မုဒိမ္းမႈေတြက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တိုးလာေနပါတယ္ ဒါေတြကို ဘယ္လိုတားဆီးကာကြယ္ၾကမလဲ။

August 6, 2018