အပိုင္း (C) လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အက်ဳိးဆက္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။

August 6, 2018