အပိုင္း (C) အစိုးရအသစ္လက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ။

August 6, 2018