အပိုင္း (C) အနာဂတ္ပညာေရးကို ဘယ္လိုသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္မလဲ။…..

August 6, 2018