အပိုင္း (C) NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒက ဘယ္လဲ ဘာလဲ။

August 7, 2018