ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အမိန႔္အမွတ္၊ ၇၂/ ၂၀၂၀ ၁၃၈၂ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း ၁၁ ရက္ (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္)

July 9, 2020