ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနရံုးခြဲ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား စစ္ေဆး

December 12, 2018