ျမန္မာ႔ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ အေနျဖင္႔ Project အသစ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အၾကားအာရံုႏွင့္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ားအား ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း

July 30, 2018

ျမန္မာ႔ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္သည္ ၂၀၁၀မွစ၍ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဘဏ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ ခဲ့ေသာဘဏ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ဘဏ္ခြဲ (၉၄) […]

ျမန္မာ႔ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္သည္ ၂၀၁၀မွစ၍ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဘဏ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ ခဲ့ေသာဘဏ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ဘဏ္ခြဲ (၉၄) ဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေနာက္ထပ္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း မ်ားစြာထပ္မံဖြင္႔လွစ္ရန္ရွိေသာ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ႔ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ အေနျဖင္႔ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သိရွိျပီးျဖစ္သည္႔ အားေလွ်ာ္စြာ ယခုအခါတြင္ project အသစ္ စတင္ရန္ ရွိလာပါသျဖင္႔ ထို project အသစ္တြင္ မသန္စြမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ အျမင္ႏွင္႔အၾကားအာရံု အားနည္းသူမ်ားအား စတင္ခန္႔အပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အေျပာႏွင္႔ အၾကားအာရံုအားနည္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေစလွ်င္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ လုပ္ကိုင္ရမည္႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားေအာက္ပါအတိုင္းေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ရာထူး Surveillance Executive
ဝန္ထမ္းဦးေရ (၈)ဦး
Job Type Contract for (1) year
လစာႏႈန္းထား ၁၄၀,၀၀၀ ~ ၂၀၀,၀၀၀
ၾကိဳ/ ပို႔ အစီအစဥ္ ဖယ္ရီ
ရံုးခ်ိန္ မနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ (စေန၊ တနဂၤေႏြပိတ္ရက္)
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ား စကားေျပာႏွင္႔ အၾကားအာရံုအားနည္းသူ
Training လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ အသိပညာ၊ အတက္ပညာမ်ားအား  ျမန္မာ႔ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ သင္ၾကားေပးပါမည္။
လုပ္ငန္းတာဝန္ CCTV မွမွတ္တမ္းမ်ားအားၾကည္႔ရႈ႔၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္း ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္
၁၀ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ဘြဲ႔ရ၊ ဆယ္တန္းေအာင္၊ အျမင္အာရံုေကာင္းသူ၊ တစ္ေန႔တြင္ (၇)နာရီခန္႔CCTV ၾကည္႕ရႈႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ သင္ျပေပးေသာ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း စစ္ေဆးအကဲခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

သင္ျပထားရွိထားေသာ အစီရင္ခံစာ ေရးနည္းအတိုင္း ေရးသားအစီရင္ခံမည္။

စာေရးသားဆက္သြယ္ႏိုင္ရမည္။

(Sign Language) နားလည္သူျဖစ္ရမည္။

၁၁ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည့္ေန႔ (၁၀-၈-၂၀၁၈)