၃၉ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ က်င္းပပံုမ်ားကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္။

December 12, 2018