ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

June 7, 2019