ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ

June 7, 2019