ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

May 15, 2019