ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ – ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ကြမ္နင္းျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္း Ha Long Bay သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံု

May 15, 2019