ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

May 22, 2019