ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ Oslo Center for Peace, Democracy and Human Rights ၏ ဥကၠဌႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္းတို႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

May 15, 2019