Accessing UNCRPD on MSL CRPD SL Development Workshop-2

February 5, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာလက္သေကၤတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း စီမံကိန္း – […]

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာလက္သေကၤတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း စီမံကိန္း – ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ နားမၾကားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။