Action Plan Development Workshop

January 30, 2018

စီေဒါကိုလက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ Action Plan Development Workshop ကို စက္တင္ဘာလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ […]

စီေဒါကိုလက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ Action Plan Development Workshop ကို စက္တင္ဘာလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Best Western Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဌာနခြဲမွ ညြန္ၾကားမွဴး ႏွင့္ ဦးစီးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌ ႏွင့္ နားမၾကားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္း ၄၁ ဦးတက္ေရာက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႕ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ က႑စံုမွပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အၾကံျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ Core group တို႕ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ Action plan ကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း စသည္တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

“Accessing CEDAW on Myanmar Sign Language: Action Plan Development Workshop”
24-25 September 2016 @ Best Western Green Hill Hotel