Advocacy meeting with MJN

January 30, 2018

FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွမႈေသခ်ာေစေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ႏွင့္ အသိေပး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၄ လမ္းရိွ MJN ရံုး၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူမ်ားကို ဆြံအနားမၾကားဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေလးစားသမႈျဖင့္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ေရး၊ အင္ခၽြန္းမဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒပါ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ စသည္တို႕ကို အသိေပး ေဆြးေႏြးေႏြးခဲ့ၿပီး MJN ဖက္မွလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။